Privacy

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht en/of elk andere intellectueel eigendomsrecht op het Onderwijsmateriaal of enig ander werk voorvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Opleiding, berust bij DIALEXIS ADVIES dan wel derden. De intellectuele eigendomsrechten berusten nimmer bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door DIALEXIS ADVIES vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DIALEXIS ADVIES niet toegestaan om:

 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van DIALEXIS ADVIES, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan DIALEXIS ADVIES toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.    

DIALEXIS ADVIES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever.

Al het door DIALEXIS ADVIES ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of opleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan DIALEXIS ADVIES op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan.

DIALEXIS ADVIES aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.                                                                                                                        

DIALEXIS ADVIES kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van tijdens een opleiding verstrekte praktische tips en adviezen voor (problemen in) de praktijk.           

DIALEXIS ADVIES en de docenten aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen/adviezen. De deelnemers worden met nadruk aangeraden deze aanbevelingen/adviezen niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de eigen professionele kennis en ervaring en de eventueel te gebruiken aanbevelingen te (doen) controleren voordat zij op de praktijksituatie worden toegepast.                                              

DIALEXIS ADVIES bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens Opdrachtgever, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

Opdrachtgever garandeert dat tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken, dat door gebruik hiervan geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever vrijwaart DIALEXIS ADVIES voor alle aanspraken van derden hieromtrent. Deelnemer dient de namens DIALEXIS ADVIES gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. bij weigering door Deelnemer hiervan, zijn de gevolgen daarvan volledig voor Deelnemer.

 

Geheimhouding                                                                                                                    

DIALEXIS ADVIES verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal DIALEXIS ADVIES niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan DIALEXIS ADVIES ter beschikking gestelde gegevens zal DIALEXIS ADVIES vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Overmacht                                                                                                                           

Indien naar het redelijk oordeel van DIALEXIS ADVIES een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen door DIALEXIS ADVIES in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door DIALEXIS ADVIES reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats.      

Indien de overmacht een bepaalde Opleidingbijeenkomst betreft, zal DIALEXIS ADVIES voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen dan wel het gehele opleidingprogramma opschuiven.

 

Beëindiging

DIALEXIS ADVIES kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever beëindigen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 5/5 waarbij beëindiging hetzelfde is als annulering, indien:

a. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement     wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

b. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;

c. Opdrachtgever of Deelnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 14 dagen (of), nadat DIALEXIS ADVIES bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan DIALEXIS ADVIES rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen tussen DIALEXIS ADVIES en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een Opdracht, deze algemene voorwaarden, een offerte of anderszins, is uitsluitend de rechtbank te Arnhem bevoegd, voor zover de Opdrachtgever dan wel Deelnemer natuurlijk persoon, niet binnen één maand nadat DIALEXIS ADVIES zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.

 

Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Dialexis Advies BV
A. Hegiusstraat 15
7412 XN Deventer
info@dialexisadvies.nl

We verwerken de persoonsgegevens omdat de verwerking van de persoonsgegevens die we gebruiken noodzakelijk is:

Uitgangspunt is dat de persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van Dialexis Advies, of, enkel wanneer een gerechtvaardigd belang behartigd wordt (bijv. accreditatie en fiscale verplichtingen), aan derden.

Onze website bevat links naar internetsites van andere instellingen. We zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsmaatregelen op externe websites die je via deze links kunt bereiken.

Heb je een klacht over het gebruik van de persoonsgegevens door Dialexis Advies, dan kan je met ons contact opnemen via info@dialexisadvies.nl of via de klachtencommissie. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens